Powered by Smartsupp

Copyright

PODMÍNKY UŽITÍ ( AUTORSKÉ PRÁVO)

 

Jakékoliv užití obsahu je bez písemného souhlasu www.modion.cz zapovězeno. 

Michaela Suchopárová se sídlem Mládí 1101/12, Havířov, 736 01, IČO: 75099284 je vlastník těchto stránek, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 

OCHRANA AUTORSKÉHO DÍLA V JINÝCH PŘEDPISECH

Ochranu autorského díla zajišťuje kromě autorského zákona také nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., a to v ustanoveních § 2976 a následující. 

 

  Ochrana autorských práv

 • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga, videa, vzhled webu a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu našeho či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.
  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  Při registraci nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci k užití textových či obrazových materiálů, které v rámci správy svého uživatelského účtu vložíte na webové rozhraní, a to v rozsahu neomezeném co do způsobu užití, místa a času. Tuto licenci nejsme povinni využít.

 • Užívat tyto internetové stránky, jinak než pro vlastní informativní potřebu, bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Používání těchto internetových stránek je pro všechny osoby bezplatné. Je přísně zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty těchto internetových stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto internetových stránek má pouze vlastník a provozovatel. 

   

  Kopírování webu, obrázků a textu je bez svolení autora zakázané

  Platí, že neznalost zákona neomlouvá, tedy ani neznalost zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, není výjimkou. Důležitý totiž je i fakt, že zákon chrání jakékoliv dílo, tedy nejen jeden daný obrázek, ale i celou webovou stránku. Kdo tedy bez svolení oprávněného vlastníka jakéhokoliv díla či dat jiných užije takového cizího díla, dopouští se jednání, které zakládá jeho odpovědnost z deliktu.

  Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

  Mezi nástroje ochrany patří možnost požadovat po neoprávněném uživateli díla odstranění následků, tedy nejčastěji to bude žádost o stažení díla například z webových stránek. S tím se současně pojí v odůvodněných případech i nárok na přiměřené zadostiučinění ze způsobené majetkové škody či nemajetkové újmy. Takové zadostiučinění má podobu veřejné či soukromé omluvy, může být však i ve formě finančního plnění.

   

  Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2008 www.modion.cz Michaela Suchopárová logo