Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 • 6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

  6.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  6.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   

 • 6.4. www.modion.cz umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím e-mailu, který odešlete na email: eshop@modion.cz , odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak www.modion.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 • Odstoupit lze také korespondenčně (dopisem), a to na adrese Michaela Suchopárová - www.modion.cz,  Mládí 1101/12, Havířov, 736 01 

  V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Můžete také použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, do 24h. Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 • O ODSTOUPENÍ NÁS MŮŽETE INFORMOVAT NA TĚCHTO KONTAKTECH:

  DOPISEM: Michaela Suchopárová - www.modion.cz, Mládí 1101/12, Havířov, 736 01

  E-MAILeshop@modion.cz (nezapomente uvést číslo faktury/objednávky a podepsat se).

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  6.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá www.modion.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od www.modion.cz obdržel, a to na své náklady. 

  Adresa pro doručení zboží: 
  Michaela Suchopárova - www.modion.cz, Mládí 12, Havířov, 736 01.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Spotřebitel odpovídá www.modion.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  6.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu www.modion.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

  6.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, www.modion.cz však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží www.modion.cz odeslal.

  6.8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi www.modion.cz  a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají www.modion.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  6.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí www.modion.cz nákupům, co ještě vrátit může, a dá www.modion.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  • o poskytování služeb, které Modion.cz splnily s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli www.modion.cz a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Modion.cz zdůrazňují, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit
  •  
   • Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

    • oblečení je bez původních štítků, visaček, pojistných splintů, značení zboží: podle zákona č. 634/1992 Sb, ochranná známka značky Grace Karin®
    • zboží je vyprané
    • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
    • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
    • spodnice, spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických a zdravotních důvodů vrátit nebo vyměnit
    • zboží není schopné dalšího prodeje
 •  
  • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
  • spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více informací.